Chinese Formulas and Herbal Medicines

Explore Chinese Formulas

Top Chinese Formulas

xiao yao san gui pi tang si wu tang er chen tang liu wei di huang wan bu zhong yi qi tang si ni san yin qiao san gui zhi tang xiao chai hu tang wu ling san long dan xie gan tang si jun zi tang ba zhen tang wen dan tang chai hu yu ping feng san liu jun zi tang ping wei san bao he wan sheng mai san zhen wu tang li zhong wan jin gui shen qi wan si ni tang ba zheng san bai hu tang sang ju yin tian ma gou teng yin zhi bai di huang wan