Irregular Menses (Sometimes Early, Sometimes Late)

HomeDiagnosis in Chinese Medicne › Irregular Menses (Sometimes Early, Sometimes Late)

Irregular Menses (Sometimes Early, Sometimes Late)

Kidney Yang Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gu Ying Jian (Ren Shen, Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Yuan Zhi, Wu Wei Zi, Tu Si Zi, Zhi Gan Cao) Alternative/Patent: Jin Gui Shen Qi Wan

Acupuncture Points:

 • REN-4 Moxa
 • DU-4 Moxa
 • BL-23
 • ST-36
 • SP-6
 • KI-3

Kidney Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Liu Wei Di Huang Wan Alternate: Zuo Gui Wan (for more serious cases)

Acupuncture Points:

 • LU-7
 • KI-3,6,7,13
 • REN-4
 • SP-6
 • BL-23

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gi Pi Tang (Huang Qi, Bai Zhu, Fu Shen, Suan Zao Ren, Long Yan Rou, Mu xiang, Yuan Zhi, Dang Gui, Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao)

Modifications:

 • With low appetite, gas: + Mai Ya, Sha Ren, Chen Pi
 • With heavy blood flow: Dang Gui, Sheng Jiang, + Hai Piao Xiao, Xue Yu Tan
 • With loose stools: Dang Gui, + Fu Ling, Che Qian Zi
 • With palpitations, insomnia: + Shu Suan Zao Ren
 • With excess damp leukorrhea give: Shen Ling Bai Zhu San

Acupuncture Points:

 • BL-17,20
 • REN-6
 • ST-36
 • SP-6 Tonify
 • SP-10 Tonify

Liver Qi Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Xiao Yao San (Chai Hu, Bai Zhu, Fu Ling, Dang Gui, Bai Shao, Bo He, Gan Cao, Sheng Jiang)
 • With both Liver and Kidney deficiency: Ding Jing Tang (Chai Hu, Chao Jing Jie, Dang Gui, Bai Shao, Shan Yao, Fu Ling, Tu Si Zi, Shu Di)

Modifications:

 • With bitter taste in the mouth (heat): + Mu Dan Pi, Zhi Zi
 • With pain: + Xiang Fu, Yan Hu Suo
 • With clots: + Ze Lan, Yi Mu Cao.
 • With Liver attack Spleen: + Zhi Ke, Huo Po, Chen Pi
 • With Liver attack KI: + Tu Si Zi, Xu Duan
 • With wind is uprising: + Shi Jue Ming, Ju Hua

Acupuncture Points:

 • Use points indicated for the general pattern