Irregular Menses (Sometimes Early, Sometimes Late)

Irregular Menses (Sometimes Early, Sometimes Late)

Kidney Yang Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gu Ying Jian (Ren Shen, Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Yuan Zhi, Wu Wei Zi, Tu Si Zi, Zhi Gan Cao) Alternative/Patent: Jin Gui Shen Qi Wan

Acupuncture Points:

 • REN-4 Moxa
 • DU-4 Moxa
 • BL-23
 • ST-36
 • SP-6
 • KI-3

Kidney Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Liu Wei Di Huang Wan Alternate: Zuo Gui Wan (for more serious cases)

Acupuncture Points:

 • LU-7
 • KI-3,6,7,13
 • REN-4
 • SP-6
 • BL-23

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gi Pi Tang (Huang Qi, Bai Zhu, Fu Shen, Suan Zao Ren, Long Yan Rou, Mu xiang, Yuan Zhi, Dang Gui, Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao)

Modifications:

 • With low appetite, gas: + Mai Ya, Sha Ren, Chen Pi
 • With heavy blood flow: Dang Gui, Sheng Jiang, + Hai Piao Xiao, Xue Yu Tan
 • With loose stools: Dang Gui, + Fu Ling, Che Qian Zi
 • With palpitations, insomnia: + Shu Suan Zao Ren
 • With excess damp leukorrhea give: Shen Ling Bai Zhu San

Acupuncture Points:

 • BL-17,20
 • REN-6
 • ST-36
 • SP-6 Tonify
 • SP-10 Tonify

Liver Qi Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Xiao Yao San (Chai Hu, Bai Zhu, Fu Ling, Dang Gui, Bai Shao, Bo He, Gan Cao, Sheng Jiang)
 • With both Liver and Kidney deficiency: Ding Jing Tang (Chai Hu, Chao Jing Jie, Dang Gui, Bai Shao, Shan Yao, Fu Ling, Tu Si Zi, Shu Di)

Modifications:

 • With bitter taste in the mouth (heat): + Mu Dan Pi, Zhi Zi
 • With pain: + Xiang Fu, Yan Hu Suo
 • With clots: + Ze Lan, Yi Mu Cao.
 • With Liver attack Spleen: + Zhi Ke, Huo Po, Chen Pi
 • With Liver attack KI: + Tu Si Zi, Xu Duan
 • With wind is uprising: + Shi Jue Ming, Ju Hua

Acupuncture Points:

 • Use points indicated for the general pattern

References Used

The TCM information presented here has been referenced from numerous sources; including teachers, practitioners, class notes from Five Branches University, the following books, as well as other sources. If you have benefited from this information, please consider supporting the authors and their works by purchasing the books below.

Browse All Chinese Medicine Reference Texts ▶