Early or Frequent Menses, Epimenorrhea (Yue Jing Xian Ji)

Early or Frequent Menses, Epimenorrhea (Yue Jing Xian Ji)

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Bu Zhong Yi Qi Tang (Ren Shen, Huang Qi, Gan Cao, Dang Gui, Chen Pi, Sheng Ma, Chai Hu, Bai Zhu)
 • Alternate: Gui Pi Tang (Ren Shen, Huang Qi, Bai Zhu, Zhi Gan Cao, Dang Gui, Suan Zao Ren, Long Yan Rou, Fu Ling (Shen), Yuan Zhi, Mu Xiang, Sheng Jiang, Da Zao)

Modifications:

 • With short cycle/heavy bleeding: Dang Gui + Hai Piao Xiao, Ai Ye, E Jiao
 • With Loose Stools: + Shan Yao, Sha Ren, Yi Yi Ren with clots:+ Yi Mu Cao
 • With palpitations and insomnia: Gui Pi Tang
 • With Liver Qi Stagnation: + Chai Hu, Zhi Zi

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • KI-3
 • SP-6 Tonify
 • SI-8
 • BL-20
 • ST-36

Kidney Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gui Shen Wan (Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Fu Ling, Dang Gui, Gou Qi Zi, Du Zhong, Tu Si Zi)

Modifications:

 • With bleeding too watery: + Lu Jiao Jiao
 • With heavy bleeding: + Xu Duan, Bu Gu Zhi
 • With frequent urination: Fu Ling

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • KI-2,3
 • SP-6 Tonify
 • ST-36
 • BL-23,20
 • DU-3, DU-4 Moxa

Heat in the Blood: Liver Qi Stagnation > Heat (True Heat)

Formulas and Herbs:

 • Dan Zhi Xiao Yao San
 • Plum Flower Patent: Jia Wei Xiao Yao Wan (Xiao Yao San + Mu Dan Pi + Zhi Zi)

Modifications:

 • With excessive Heat: Pao Jiang
 • With difficult period with clots: + Ze Lan, Dan Shen, Yi Mu Cao
 • With breast tenderness: + Gua Lou, Wang Bu Liu Xing

Acupuncture Points:

 • LIV-2,3

Heat in the Blood: Yang Kan > Heat > Blood (True Heat)

Formulas and Herbs:

 • Qing Jian San (Mu Da Pi, Di Gu Pi, Bai Shao, Shu Di, Qing Hao, Fu Ling, Huang Bai)

Modifications:

 • With heavy bleeding: Fu Ling + Huai Hua Mi, Di Yu
 • If period comes early with clots and cramping: + Pu Huang, San Qi
 • With yellow urine or with heat in the urine: + Mu Tong, Huang Lian

Acupuncture Points:

 • SP-5 Sedate

Heat in the Blood: Yin Deficiency > False Heat

Formulas and Herbs:

 • Liang Di Tang (Sheng Di, Di Gu Pi, Xuan Shen, Mai Men Dong, E Jiao, Bai Shao)

Modifications:

 • With Yin Deficiency Yang Kan: + Xia Ku Cao, Bai Ji Li, Gou Teng, Long Gu, Gui Ban
 • With heavy period: + Er Zhi Wan (Nu Zhen Zi, Han Lian Cao)
 • With constipation: + Zhi Mu
 • To nourish blood: + Shan Yao, Gou Qi Zi, He Shou Wu

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • KI-2,10
 • Zigong
 • UB Channel Points

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (change Bai Shao to Chi Shao)

Modifications:

 • With abdominal pain: + Xiang Fu

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • SP-6,10
 • Zigong

References Used

The TCM information presented here has been referenced from numerous sources; including teachers, practitioners, class notes from Five Branches University, the following books, as well as other sources. If you have benefited from this information, please consider supporting the authors and their works by purchasing the books below.

Browse All Chinese Medicine Reference Texts ▶