Flooding and Trickling Menses (Beng Luo)

Flooding and Trickling Menses (Beng Luo)

Heat in the Blood - Deficiency Heat

Formulas and Herbs:

 • Bao Yin Jian (Sheng Di, Shu Di, Huang Qin, Huang Bai, Bai Shao, Shan Yao, Xu Duan, Gan Cao)

Modifications:

 • With heavy bleeding: + Hai Piao Xiao, Xian He Cao
 • With spotting: Pu Huang, San Qi
 • With Yin Deficiency Yang Kan + Gui Ban, Long Gu
 • With long time bleeding (Qi + Yin Deficiency): + Sheng Mai San (Ren Shen, Mai Men Dong, Wu Wei Zi) or + Huang Qi, Bei Sha Shen

Acupuncture Points:

 • REN-4, 6
 • SP-1, 8
 • KI-2, 10
 • BL-23
 • DU-4
 • With night sweating: + HT-6 Sedate, KI-7 Tonify or EVEN
 • With insomnia: + KI-6, BL-62 Sedate

Heat in the Blood - Excess Heat

Formulas and Herbs:

 • Qing Re Ku Jing Tang (Huang Qin, Zhi Zi, Sheng Di, Di Gu Pi, Di Yu, Ou Jie, Chen Zhong Tan, E Jiao, Gui Ban, Mu Li, Gan Cao) + Bei Sha Shen

Modifications:

 • During heavy bleeding time: + Ce Bai Ye, Yi Mu Cao
 • With spotting: + San Qi, Qian Cao
 • With Liver Qi Stagnation > Heat: + Chai Hu, Mu Dan Pi, Xia Ku Cao
 • With True Heat + Dampness: + Bai Jiang Cao, Huang Bai, Hong Teng
 • With constipation: + Da Huang

Acupuncture Points:

 • REN-6
 • SP-8, 10
 • LI-11
 • With Damp-Heat: REN-6, SP-1, 6, 9; LIV-5
 • With Liver Qi Stagnation: + LIV-2, 3; SJ-5, GB-34

Kidney Yang Deficiency

Formulas and Herbs:

 • You Gui Wan (Fu Zi, Rou Gui, Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Gou Qi Zi, Tu Si Zi, Lu Jiao Jiao, Dang Gui, Du Zhong) Dang Gui, Rou Gui, + Huang Qi, Fu Pen Zi, Chi Shi Zhi

Modifications:

 • During heavy flow (beng): + Lu Jiao Shuang, Bu Gu Zhi, Pao Jiang
 • With spotting: + Ai Ye, Jing Jie Tan, Xiao Hui Xiang
 • With Kidney and Spleen Yang Deficiency: + Dang Shen, Fu Ling, Sha Ren
 • With young girls: + Zhi He Ce, Xian Mao, Xian Ling Pi/Yin Yang Huo
 • When so heavy must use towels for the blood: Yunnan Paiyao, 1 red pill TID

Acupuncture Points:

 • Moxa
 • REN-4, 6
 • ST-36
 • KI-3, 10
 • SP-1, 8
 • BL-23, 52
 • DU-4
 • With heavy bleeding: + Duan Hong

Kidney Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Zuo Gui Yin (Shu Di, Shan Yao, Gou Qi Zi, Zhi Gan Cao, Fu Ling, Shan Zhu Yu) + Tu Si Zi, Lu Jiao Jiao, E Jiao + Er Zhi Wan (Nu Zhen Zi, Han Lian Cao)

Modifications:

 • With durring heavy flow (beng): + Lu Jiao Shuang, increase dose of Han Lian Cao (1-1.5 Liang)
 • With spotting: + Hai Piao Xiao, Mu Li, Xue Yu Tan
 • With Yin Deficiency Yang Kan: + Bai Shao, Xia Ku Cao, He Shou Wu
 • With HT Yin Deficiency with Kidney Yin Deficiency: + Wu Wei Zi, Suan Zao R

Acupuncture Points:

 • REN-4, 6
 • KI-2, 6, 10
 • LIV-8
 • LU-7
 • BL-18, 23

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gu Ben Zhi Beng Tang (Ren Shan, Huang Qi, Bai Zhu, Shu Di, Dang Gui, Pao Jiang)

Modifications:

 • During heavy bleeding time: Dang Gui, + Sheng Ma, Shan Yao, Hai Piao Xiao
 • With heavy Beng: + Jing Jie Tan, Chi Shi Zhi
 • With spotting: + Qian Cao Tan, Pu Huang Tan
 • With Blood Deficiency: + He Shou Wu, Hei Dou, E Jiao
 • With palpitations: + Wu Wei Zi, Mai Men Dong,

Acupuncture Points:

 • REN-6
 • ST-36
 • SP-1, 8
 • BL-20 and KI-3 to tonify
 • LIV-3 to soften Liver
 • With very cold/pale patient: Moxa REN-4

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Shi Xiao Si Wu Tang (Shu Di, Bai Shao, Dang Gui, Chuan Xiong, Wu Ling Zhi, Pu Huang) + Qing Cao Gen, Hai Piao Xiao

Modifications:

 • With heavy Beng: Dang Gui, Chuan Xiong, + Yi Mu Cao, Xue Yu Tan
 • With spotting: + San Qi, Tao Ren
 • With Qi Stagnation > Blood Stagnation: + Chai Hu, Yu Jin, Chuan Lian Zi
 • With long time bleeding (Qi and Blood Deficiency): + Dang Shen, Huang Qi, Bai Zhu
 • Alternate: Tao Hong Si Wu Tang, modify accordingly

Acupuncture Points:

 • SP-8,10,12
 • REN-3,4,6
 • Ear Points: Zigong, internal circulation

References Used

The TCM information presented here has been referenced from numerous sources; including teachers, practitioners, class notes from Five Branches University, the following books, as well as other sources. If you have benefited from this information, please consider supporting the authors and their works by purchasing the books below.

Browse All Chinese Medicine Reference Texts ▶