Heavy Menses, Menorrhagia

HomeDiagnosis in Chinese Medicne › Heavy Menses, Menorrhagia

Heavy Menses, Menorrhagia

Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • An Chong Tang (Bai Zhu, Huang Qi, Sheng Long Gu, Sheng Mu Li, Bai shao, Hai Piao Xiao, Qian Cao Gen, Xu Duan)

Modifications:

 • With clots and cramping: + Ze Lan, San Qi, Yi Mu Cao
 • With dizziness, palpitations: + Shu Di, He Shou Wu, Wu Wei Zi

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • ST-36
 • SP-8
 • KI-3
 • Titao

Heat in the Blood - Xue Re

Formulas and Herbs:

 • Bao Yin Jian (Sheng Di, Shu Di, Huang Qin, Huang Bai, Bai Shao, Shan Yao, Xu Duan, Gan Cao) + Di Yu, Qian Cao Gen, Huai Hua Mi

Modifications:

 • With very thick blood with bad smell: + Hong Teng, Yin Hua Teng, Bai Jiang Cao
 • With thirst: + Xuan Shen, Mai Men Dong, Tian Hua Fen

Acupuncture Points:

 • BL-17
 • REN-3,6
 • SP-6 (Even method),10 (Sedate)
 • KI-6
 • HT-6

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (Shu Di, Bai Shao, Chaun Xiong, Tao Ren, Hong Hua) + San Qi, Yi Mu Cao, Qian Cao. Or Shi Xiao San (Pu Huang, Wu Ling Zhi)

Modifications:

 • With abdominal pain: + Yan Hu Suo, Xiang Fu
 • With Blood Stagnation > heat: + Huang Qin/Bai, Mai Men Dong

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • SP-6,8,10
 • KI-3

Deficiency Cold - Deficiency Han

Formulas and Herbs:

 • Wen Jing Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Ren Shen, Bai Shao, Rou Gui, E Zhu, Mu Dan Pi, Niu Xi, Gan Cao) + Wu Zhu Yu, Gui Zhi, E Jiao, Ban Xia, Mai Men Dong

Modifications:

 • With more Kidney Yang Deficiency: + Fu Zi, Ai Ye

Acupuncture Points:

 • REN-3,4,8 (ginger, moxa)
 • SP-1,2
 • ST-36
 • Duan Hong