Heavy Menses, Menorrhagia

Heavy Menses, Menorrhagia

Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • An Chong Tang (Bai Zhu, Huang Qi, Sheng Long Gu, Sheng Mu Li, Bai shao, Hai Piao Xiao, Qian Cao Gen, Xu Duan)

Modifications:

 • With clots and cramping: + Ze Lan, San Qi, Yi Mu Cao
 • With dizziness, palpitations: + Shu Di, He Shou Wu, Wu Wei Zi

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • ST-36
 • SP-8
 • KI-3
 • Titao

Heat in the Blood - Xue Re

Formulas and Herbs:

 • Bao Yin Jian (Sheng Di, Shu Di, Huang Qin, Huang Bai, Bai Shao, Shan Yao, Xu Duan, Gan Cao) + Di Yu, Qian Cao Gen, Huai Hua Mi

Modifications:

 • With very thick blood with bad smell: + Hong Teng, Yin Hua Teng, Bai Jiang Cao
 • With thirst: + Xuan Shen, Mai Men Dong, Tian Hua Fen

Acupuncture Points:

 • BL-17
 • REN-3,6
 • SP-6 (Even method),10 (Sedate)
 • KI-6
 • HT-6

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (Shu Di, Bai Shao, Chaun Xiong, Tao Ren, Hong Hua) + San Qi, Yi Mu Cao, Qian Cao. Or Shi Xiao San (Pu Huang, Wu Ling Zhi)

Modifications:

 • With abdominal pain: + Yan Hu Suo, Xiang Fu
 • With Blood Stagnation > heat: + Huang Qin/Bai, Mai Men Dong

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • SP-6,8,10
 • KI-3

Deficiency Cold - Deficiency Han

Formulas and Herbs:

 • Wen Jing Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Ren Shen, Bai Shao, Rou Gui, E Zhu, Mu Dan Pi, Niu Xi, Gan Cao) + Wu Zhu Yu, Gui Zhi, E Jiao, Ban Xia, Mai Men Dong

Modifications:

 • With more Kidney Yang Deficiency: + Fu Zi, Ai Ye

Acupuncture Points:

 • REN-3,4,8 (ginger, moxa)
 • SP-1,2
 • ST-36
 • Duan Hong

References Used

The TCM information presented here has been referenced from numerous sources; including teachers, practitioners, class notes from Five Branches University, the following books, as well as other sources. If you have benefited from this information, please consider supporting the authors and their works by purchasing the books below.

Browse All Chinese Medicine Reference Texts ▶