Scanty or Light Menses, Oligomenorrhea

HomeDiagnosis in Chinese Medicne › Scanty or Light Menses, Oligomenorrhea

Scanty or Light Menses, Oligomenorrhea

Kidney Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gui Shen Wan (Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Fu Ling, Dang Gui, Gou Qi Zi, Du Zhong, Tu Si Zi)

Modifications:

 • With more Yang Deficiency: Rou Gui, Yin Yang Huo, Ren Shen
 • With frequent urination: Yi Zhi Ren, Sang Piao Xiao
 • With more Kidney Yin Deficiency: Sheng Di, Xuan Shen, Nu Zhen Zi
 • With Yin Deficiency Yang Kan or Fire uprising: Du Zhong, Tu Si Zi, + Mu Dan Pi, Zhi Zi

Acupuncture Points:

 • REN-4 Moxa
 • KI-3 Moxa (No Moxa if Yin Deficient)
 • BL-23,62
 • DU-3,4
 • With night sweats: + HT-6, KI-7

Blood (Xue) Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Zhi Xue Tang (Ren Shen, Huang Qi, Fu Ling, Shan Yao) + Si Wu Tang (Dang Gui, Bai Shao, Shu Di, Chuan Xiong)

Modifications:

 • With palpitations, insomnia: Chao Suan Zao Ren, Wu Wei Zi
 • With poor digestion: + Bai Zhu, Sha Ren, Ji Nei Jin
 • With only a small amount of bleeding: + Gou Qi Zi, Shan Zhu Yu

Acupuncture Points:

 • REN-4, 6
 • BL-13,15,17,18,20,23 Tonify
 • KI-3
 • ST-36

Cold in the Blood

Formulas and Herbs:

 • Ai Fu Yuan Gong Wan (Dang Gui, Sheng Di or Shu Di, Bai Shao, Chuan Xiong, Huang Qi, Rou Gui, Ai Ye, Xiang Fu, Wu Zhu Yu, Xu Duan)

Modifications:

 • With intense cold: + Fu Zi

Acupuncture Points:

 • Moxa, self treat often
 • REN-3,4
 • SP-6,8,10
 • LIV-3

Qi and Blood Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Tong Yue Jian (Dang Gui Wei, Shan Zha, Hong Hua, Wu Yao, Qing Pi, Mu Xiang, Ze Xie)

Modifications:

 • With a patient who has emotional issues: + Chai Hu, Bai Shao
 • With heat, fever: Zhi Zi, Huang Bai, Mu Dan Pi, Ze Xie

Acupuncture Points:

 • REN-3,4,6
 • Zigong
 • SP-8,10
 • GB-34
 • LIV-3

Damp-Phlegm Blockage - Tan Shi

Formulas and Herbs:

 • Er Chen Tang + Chuan Gui Tang (Ban Xia, Chen Pi, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Dang Gui, Chuan Xiong, Xiang Fu, Zhi Ke, Hua Shi)

Modifications:

 • With Kidney Qi Deficiency: give hormones
 • If before ovulation: use tonify herbs
 • If after ovulation: use tonify Yang herbs

Acupuncture Points:

 • Zigong
 • REN-3
 • SP-10
 • ST-36,40
 • SP-6