Painful Menses, Dysmenorrhea (Tong Jing)

Painful Menses, Dysmenorrhea (Tong Jing)

Qi and Blood Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Ge Xia Zhu Yu Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Chi Shao, Tao Ren, Hong Hua, Zhi Ke, Yan Hu Suo, Wu Ling Zhi, Mu Dan Pi, Wu Yao, Xiang Fu, Gan Cao)

  Cramping-time Modifications:

 • With cold: + Xiao Hui Xiang, Pao Jiang, Rou Gui, Wu Yao, Wu Zhu Yu
 • With Qi Stagnation: + Xiang Fu, Chuan Lian Zi, Yan Hu Suo, Jiang Huang, Mu Xiang, Zhi Ke, Bing Lang
 • With Blood Stagnation: + Chuan Xiong, Ru Xiang, Mo Yao, Xue Jie, San Qi, Yan Hu Suo, Pu Huang, Tao Ren, Wu Ling Zhi
 • With Heat: + Chi Shao, Mu Dan Pi, Chuan Lian Zi

Modifications:

 • With bitter taste, yellow coat, long period and bleeding is thick and dark: + Zhi Zi, Xia Ku Cao, Yi Mu Cao
 • If patient feels vulva/rectum prolapse: + Chai Hu, Chuan Lian Zi,
 • With Liver attack Spleen chest tight, low appetite: + Chao Bai Zhu, Fu Ling, Chen Pi

Acupuncture Points:

 • LI-4
 • LIV-3
 • REN-3
 • Zigong
 • SP-6,8,10

Cold Congestion: Yang Deficiency Internal Cold

Formulas and Herbs:

 • Wen Jing Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Ren Shen, Bai Shao, Rou Gui, E Zhu, Mu Dan Pi, Niu Xi, Gan Cao) + Fu Zi, Ai Ye, Xiao Hui Xiang

Modifications:

 • With very pale, cold hand and feet: Mai Men Dong, E Jiao

Acupuncture Points:

 • REN-3,4 Moxa
 • ST-36
 • KI-3
 • SP-6
 • DU-3,4
 • Baliao Moxa

Cold Congestion: Cold-Damp Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Shao Fu Zhu Yu Tang (Xiao Hui Xiang, Gan Jiang, Yan Hu Suo, Mo Yao, Dang Gui, Chuan Xiong, Rou Gui, Chi Shao, Pu Huang, Wu Ling Zhi) + Cang Zhu, Fu Ling

Modifications:

 • With painful, cold sweat (almost collapse): + Fu Zi

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • ST-28 Moxa
 • SP-8
 • ST-29
 • With abdominal pain: + DU-4 Moxa, BL-23, 42

Damp-Heat

Formulas and Herbs:

 • Qing Re Tiao Xue Tang (Mu Dan Pi, Huang Lian) + Tao Hong Si Wu Tang (change to Sheng Di Huang) + E Zhu, Xiang Fu, Yan Hu Suo

Modifications:

 • Sometimes: Hong Teng, Bai Qian Cao, Yi Yi Ren to clear heat (antibiotic) and drain damp

Acupuncture Points:

 • REN-4
 • LIV-3
 • LI-11
 • LIV-2,5
 • SP-6
 • KI-2

Qi and Blood Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Sheng Yu Tang (Ren Shen, Huang Qi, Dang Gui, Shu Di, Chuan Xiong)

Modifications:

 • With poor digestion, loose stools, Stomach heaviness: Shu Di, + Bai Shao, Yan Hu Suo, Xiang Fu
 • With Blood Deficiency with Liver Qi Stagnation, period cramping, emotions, chest/breast tenderness: + Chai Hu, Bai Shao, Chuan Lian Zi, Xiao Hui Xiang, Wu Yao
 • With severe Deficiency, including anemia, palpitations, dizziness, insomnia: + Ji Xue Teng, Da Zao, Suan Zao Ren
 • With low back sore, weak knees: + Sang Ji Sheng, Xu Duan, Tu Si Zi

Acupuncture Points:

 • ST-36
 • SP-6
 • KI-3
 • GB-39
 • BL-13,15,17,18,20,23
 • DU-4

Liver and Kidney Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Tiao Gan Tang (Dang Gui, Bai Shao, Shan Zhu Yu, Ba Ji Tian, E Jiao, Du Zhong, Shan Yao, Gan Cao)

Acupuncture Points:

 • REN-3,4,6
 • LIV-8
 • KI-3,10
 • ST-36

References Used

The TCM information presented here has been referenced from numerous sources; including teachers, practitioners, class notes from Five Branches University, the following books, as well as other sources. If you have benefited from this information, please consider supporting the authors and their works by purchasing the books below.

Browse All Chinese Medicine Reference Texts ▶