Extended, Heavy, or Long Menses (Jing Qi Yun Chang)

Extended, Heavy, or Long Menses (Jing Qi Yun Chang)

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Jue Yuan Jian (Ren Shen, Huang Qi, Bai Zhu, Sheng Ma, Zhi Gan Cao) + E Jiao, Ai Ye, Hai Piao Xiao, Xian He Cao
 • Alternate/Patent: Gui Pi Wan

Modifications:

 • With heavy bleeding: + Xue Yu Tan, Pao Jiang Tan, Chi Shi Zhi

Acupuncture Points:

 • DU-20
 • REN-6
 • Titao
 • ST-36
 • BL-20
 • SP-6 Tonify, 8
 • KI-3
 • SP-1

Heat in the Blood - Yin Deficiency Heat type

Formulas and Herbs:

 • Liang Di Tang (Sheng Di, Di Gu Pi, Xuan Shen, Mai Men Dong, E Jiao, Bai Shao) + Er Zhi Wan (Nu Zhen Zi + Han Lian Cao)

Modifications:

 • To stop period quickly: Qian Cao, Yi Mu Cao, Hai Piao Xiao

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • SP-8,10
 • KI-3,6
 • With hot flashes: + HT-6, KI-7
 • WIth Dampness: + SP-9, ST-40

Heat in the Blood - Damp-Heat > Heat in Xue

Formulas and Herbs:

 • Si Miao San (Huang Bai, Cang Zhu, Niu Xi, Yi Yi Ren) + Di Yu, Qian Cao, Yi Mu Cao

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • SP-8,10
 • KI-3,6
 • With hot flashes: HT-6, KI-7
 • With Dampness: SP-9, ST-40

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (Shu Di, Bai Shao, Chaun Xiong, Tao Ren, Hong Hua)
 • Zhong Pu San (Zhong Lu Tan, Pu Huang Tan, Dang Gui, Bai Shao, Chuan Xiong, sheng Di, Mu Dan Pi, Qin Jiao, Ze Lan, Du Zhong)

Modifications:

 • With painful abdomen: + Shi Xiao San + Wu Ling Zhi

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • ST-29
 • Zigong
 • SP-6,10

References Used

The TCM information presented here has been referenced from numerous sources; including teachers, practitioners, class notes from Five Branches University, the following books, as well as other sources. If you have benefited from this information, please consider supporting the authors and their works by purchasing the books below.

Browse All Chinese Medicine Reference Texts ▶