Late or Delayed Menses (Yue Jing Ho Ji)

HomeDiagnosis in Chinese Medicne › Late or Delayed Menses (Yue Jing Ho Ji)

Late or Delayed Menses (Yue Jing Ho Ji)

Blood Deficiency (Xue Deficiency + Kidney Qi Deficiency)

Formulas and Herbs:

 • Gui Shen Wan (Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Fu Ling, Dang Gui, Gou Qi Zi, Du Zhong, Tu Si Zi) + Zi He Si, Rou Cong Rong, Dan Shen, Niu Xi

Modifications:

 • With cold: + Rou Gui
 • With abdominal pain: + E Jiao, Xiang Fu
 • With not much Kidney Deficiency: use either Ba Zhen Tang or Gui Pi Tang, modify as needed

Acupuncture Points:

 • REN-4
 • KI-13 Moxa

Yang Deficiency

Formulas and Herbs:

 • You Gui Yin (Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Gou Qi Zi, Gan Cao, Du Zhong, Rou Gui, Fu Zi)

Modifications:

 • You Gui Wan is You Gui Yin Gan Cao, + Tu Si Zi, Lu Jiao Jiao, Dang Gui.
  This form is stronger in function but more slowly absorbed, used for long term (3 or months, follow-up)

Acupuncture Points:

 • Use points indicated for the general pattern

Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Zuo Gui Yin (Shu Di, Shan Yao, Gou Qi Zi, Zhi Gan Cao, Fu Ling, Shan Zhu Yu) + Dan Shan, Niu Xi, Yi Mu Cao (sometimes)

Modifications:

 • With insomnia: + Suan Zao Ren
 • With intense thirst: + Nan Sha Shen, Bei Sha Shen, Mai Men Dong
 • With night sweats: + Wu Wei Zi

Acupuncture Points:

 • NO Moxa.
 • Use DU, KI, LIV, Spleen channels (otherwise, the same as Yang Deficiency)

Cold Congestion

Formulas and Herbs:

 • Wen Jing Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Ren Shen, Bai Shao, Rou Gui, E Zhu, Mu Dan Pi, Niu Xi, Gan Cao) + Wu Zhu Yu, Gui Zhi, E Jiao

Modifications:

 • When treatment is not working: + Shi Xiao San (Pu Huang, Wu Ling Zhi)
 • With heavy bleeding: E Zhu, Niu Xi + Pao Jiang, Ai Ye

Acupuncture Points:

 • REN-6
 • KI-13
 • ST-29,25 Moxa
 • With more cold: + REN-4 Moxa

Qi Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Jia Wei Wu Chen San (Sha Ren, Tan Xiang or Mu Xiang, Yan Hu Suo, Xiang Fu, Gan Cao, Wu Yao) + Dang Gui, Chuan Xiong

Modifications:

 • With delayed period and dark, red heavy bleeding: + Mu Dan Pi, Zhi Zi
 • With very tender breasts , chest pain: + Chen Pi, Bai Shao

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • SJ-4
 • LIV-14
 • GB-34
 • LIV-3

Phlegm Blockage - Tan Zhu

Formulas and Herbs:

 • Er Chen Tang (Ban Xia, Chen Pi or Ju Hong, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang) + Dang Gui, Chuan Xiong

Modifications:

 • If in need of more drying action: + Ju Hong Chen Pi
 • With more Spleen Qi Deficiency: + Ren Shen, Bai Zhu
 • With nausea, chest tightness: Sha Ren, Zhi Ke
 • With heavy vaginal discharge: + Cang Zhu, Yi Yi Ren
 • With vertigo (DH-type): + Tian Ma, Yuan Zhi

Acupuncture Points:

 • REN-6,12
 • ST-36,40
 • BL-17,20
 • SP-6,9