Absence of Menses, Amenorrhea (Bi Jing)

Absence of Menses, Amenorrhea (Bi Jing)

Kidney Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gui Shen Wan (Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Fu Ling, Dang Gui, Gou Qi Zi, Du Zhong, Tu Si Zi) + Ji Xue Teng, He Shou Wu

Modifications:

 • With more Kidney Yang Deficiency: + Ba Ji Tian, Zhe He Ce, Lu Jiao Shuang
 • With more Kidney Yin Deficiency: + E Jiao, Gui Ban, Sheng Di, Mai Men Dong
 • With low back sore, abdominal heaviness: give Tao Hong Si Wu Tang + Niu Xi, Ji Xue Teng

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • ST-36
 • SP-6
 • KI-3
 • Zigong
 • BL-17,18,20,23
 • With hot flashes: + BL-43

Qi and Blood Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Ren Shen Yang Ying Tang a.k.a. Ren Shen Yang Rong Tang (Ren Shen, Huang Qi, Bai Zhu, Fu Ling Yuan Zhi, Chen Pi, Wu Wei Zi, Dang Gui, Bai Shao, Shu Di, Rou Gui, Zhi Gan Cao)
 • Simple: Ba Zhen Tang, modify accordingly

Modifications:

 • After a few weeks: + Ze Lan, Cong Wei Zi, Ji Xue Teng, Shan Zha, Dan Shen, Niu Xi
 • With Kidney Yang Deficiency + Qi and Blood Deficiency: + Xian Mao, Lu Jiao Shuang, Zhe He Ce
 • With insomnia: + Bai Zi Ren Wan. Remember to tonify Kidney Jing when tonifying Qi and Blood: + Yin Yang Huo, Ba Ji Tian, Gou Qi Zi

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • SP-6
 • ST-36
 • KI-3
 • BL-13,15,17,18,20,23
 • P-6
 • HT-7
 • Ear Points: Ovary, Kidney, Zigong

Yin Deficiency leading to Dry Blood

Formulas and Herbs:

 • Yi Yin Jian (Sheng Di, Bai Shao, Mai Men Dong, Shu Di, Zhi Mu, Di Gu Pi, Zhi Gan Cao) + Huang Jing, Dan Shen, Zhi Ke
 • Gua Shi Tang (Gua Lou, Shi Hu, Xuan Shen, Mai Men Dong, Sheng Di, Qu Mai, Che Qian Zi, Yi Mu Cao, Ma Wei Lian, Niu Xi)

Modifications:

All modifications are for Yi Yin Tang...

 • With serious hot flashes, night sweats: + Qing Hao, Bie Jia
 • With coughing: + Chuan Bei Mu, Bai He, Wu Wei Zi
 • With cough with blood: + E Jiao, Bai Ji
 • With chronic sickness: give Gui Ban Jiao Sang Shen Zi
 • With abdominal pain: + Mu Dan

Acupuncture Points:

 • HT-6,7
 • KI-3,6,7
 • LU-7,9
 • REN-3,4,6
 • SP-6
 • BL-13,15,17,18,20,23,32

Qi and Blood Stagnation - Liver Qi Stagnation > Blood

Formulas and Herbs:

 • Dan Zhi Xiao Yao San
 • Plum Flower Patent Medicine: Jia Wei Xiao Yao Wan (Xiao Yao San + Mu Dan Pi + Zhi Zi)

Modifications:

 • With lots of Qi Stagnation, breast tenderness: + Qing Pi, Mu Xiang, Xiang Fu
 • During period breast nodules: + Chuan Lian Zi
 • With more Blood Stagnation: use Xue Fu Zhu Yu Tang (Chi Shao instead of Bai Shao, Sheng Di instead of Shu Di) + Niu Xi, Jie Geng, Chai Hu,

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong

Qi and Blood Stagnation - Cold Stagnation > Blood Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Wen Jing Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Ren Shen, Bai Shao, Rou Gui, E Zhu, Mu Dan Pi, Niu Xi, Gan Cao)

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong

Qi and Blood Stagnation - Heat Congestion > Blood Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (Shu Di, Bai Shao, Chaun Xiong, Tao Ren, Hong Hua) + Huang Bai, Bai Jiang Cao, Mu Dan Pi, Bai Mao Gen, Hong Teng, Che Qian Zi

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong
 • SP-6,10
 • GB-34
 • LIV-5,3

Damp-Phlegm Blockage - Tan S

Formulas and Herbs:

 • Cang Fu Tao Tan Wan (Er Chen Tang + Cang Zhu, Xiang Fu, Dan Nan Xing, Zhi Ke, Sheng Jiang) + Shen Qu, Dang Gui, Chuan Xiong

Modifications:

 • With Spleen Qi Deficiency: give Liu Jun Zi Tang + Mu Xiang, Sha Ren
 • With dampness leading to heat, vaginal discharge, yellow tongue: + Huang Qin, Huang Lian
 • With heavy gas, nausea: + Huo Po, Zhu Ru
 • With Damp-Heat congested heavy discharge, abdominal pain: Si Miao San (Niu Xi, Yi Yi Ren)

Acupuncture Points:

 • Use points indicated for the general pattern

References Used

The TCM information presented here has been referenced from numerous sources; including teachers, practitioners, class notes from Five Branches University, the following books, as well as other sources. If you have benefited from this information, please consider supporting the authors and their works by purchasing the books below.

Browse All Chinese Medicine Reference Texts ▶