Spotting or Bleeding Between Menses

HomeDiagnosis in Chinese Medicne › Spotting or Bleeding Between Menses

Spotting or Bleeding Between Menses

Kidney Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Liang Di Tang (Sheng Di, Di Gu Pi, Xuan Shen, Mai Men Dong, E Jiao, Bai Shao) + Er Zhi Wan (Nu Zhen Zi + Han Lian Cao) + Tu Si Zi, Xu Duan

Acupuncture Points:

 • HT-6
 • KI-6
 • SP-1
 • Duan Hong
 • NO Moxa

Damp-Heat

Formulas and Herbs:

 • Qing Gan Zhi Ling Tang (Dang Gui, Bai Shao, Sheng Di, E Jiao, Huai Niu Xi, Huang Bai, Mu Dan Pi, Xiang Fu, Lu Dou and sometimes Fu Ling, Yi Yi Ren for dampness)
 • Liu Wei Di Huang Wan

Modifications:

 • With heavy bleeding: Niu Xi, Mu Dan Pi
 • With Spleen Qi Deficiency: + Huo Po
 • With Spleen Qi Deficiency with a greasy coat: + Cang Zhu

Acupuncture Points:

 • SP-9
 • LIV-5
 • SP-1,8
 • ST-36
 • REN-7,9
 • BL-22,32

Blood (Xue) Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Zhu Yu Zhi Xue Tang (Da Huang, Sheng Di, Dang Gui Wei, Chi Shao, Mu Dan Pi, Zhi Ke, Gui Ban, Tao Ren)

Modifications:

 • With period: Dang Gui Wei, + Pu Huang, San Qi, Yi Mu Cao
 • With Liver Qi Stagnation: + Chai Hu, Chuan Lian Zi
 • With Xue Heat: + Huang Qin, Zhi Zi, Di Yu
 • With Cold Stagnation: + Pao Jiang, Ai Ye
 • With Qi Deficiency: + Huang Qi
 • With lower back soreness: + Sang Ji Sheng, Xu Duan

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong
 • SP-6,8,10
 • LIV-3
 • P-6