Spotting or Bleeding Between Menses

Spotting or Bleeding Between Menses

Kidney Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Liang Di Tang (Sheng Di, Di Gu Pi, Xuan Shen, Mai Men Dong, E Jiao, Bai Shao) + Er Zhi Wan (Nu Zhen Zi + Han Lian Cao) + Tu Si Zi, Xu Duan

Acupuncture Points:

 • HT-6
 • KI-6
 • SP-1
 • Duan Hong
 • NO Moxa

Damp-Heat

Formulas and Herbs:

 • Qing Gan Zhi Ling Tang (Dang Gui, Bai Shao, Sheng Di, E Jiao, Huai Niu Xi, Huang Bai, Mu Dan Pi, Xiang Fu, Lu Dou and sometimes Fu Ling, Yi Yi Ren for dampness)
 • Liu Wei Di Huang Wan

Modifications:

 • With heavy bleeding: Niu Xi, Mu Dan Pi
 • With Spleen Qi Deficiency: + Huo Po
 • With Spleen Qi Deficiency with a greasy coat: + Cang Zhu

Acupuncture Points:

 • SP-9
 • LIV-5
 • SP-1,8
 • ST-36
 • REN-7,9
 • BL-22,32

Blood (Xue) Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Zhu Yu Zhi Xue Tang (Da Huang, Sheng Di, Dang Gui Wei, Chi Shao, Mu Dan Pi, Zhi Ke, Gui Ban, Tao Ren)

Modifications:

 • With period: Dang Gui Wei, + Pu Huang, San Qi, Yi Mu Cao
 • With Liver Qi Stagnation: + Chai Hu, Chuan Lian Zi
 • With Xue Heat: + Huang Qin, Zhi Zi, Di Yu
 • With Cold Stagnation: + Pao Jiang, Ai Ye
 • With Qi Deficiency: + Huang Qi
 • With lower back soreness: + Sang Ji Sheng, Xu Duan

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong
 • SP-6,8,10
 • LIV-3
 • P-6

References Used

The TCM information presented here has been referenced from numerous sources; including teachers, practitioners, class notes from Five Branches University, the following books, as well as other sources. If you have benefited from this information, please consider supporting the authors and their works by purchasing the books below.

Browse All Chinese Medicine Reference Texts ▶