Kidney Channel of Foot Shao Yin

Kidney Channel of Foot Shao Yin

 • KI-01 (Yong Quan) Gushing Spring, Bubbling Well
  • Jing-Well & Wood Point
 • KI-02 (Ran Gu) Blazing Valley
  • Ying-Spring & Fire Point
 • KI-03 (Tai Xi) Great Ravine
  • Yuan (Source) Point
  • Shu-Stream & Earth Point
 • KI-04 (Da Zhong) Large Goblet
  • Luo (Connecting) Point
 • KI-05 (Shui Quan) Water Spring
  • Xi (Cleft) Point
 • KI-06 (Zhao Hai) Shining Sea
  • Confluent Point of the Yin Motility Vessel
 • KI-07 (Fu Liu) Recover Flow
  • Jing-River & Metal Point
 • KI-08 (Jiao Xin) Intersection Reach
  • Xi-Cleft of the Yin Motility Vessel
 • KI-09 (Zhu Bin) Guest House
  • Xi-Cleft of the Yin Linking Vessel
 • KI-10 (Yin Gu) Yin Valley
  • He-Sea & Water Point
 • KI-11 (Heng Gu) Public Bone
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-12 (Da He) Great Manifestation
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-13 (Qi Xue) Qi Hole
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-14 (Si Man) Fourfold Fullness
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-15 (Zhong Zhu) Central Flow
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-16 (Huang Shu) Huang Shu
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-17 (Shang Qu) Shang Bend
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-18 (Shi Guan) Stone Pass
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-19 (Yin Du) Yin Metropolis
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-20 (Tong Gu) Open Valley
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-21 (You Men) Dark Gate
  • Meeting Point of the Kidney Channel with the Penetrating Vessel
 • KI-22 (Bu Lang) Corridor Walk
 • KI-23 (Shen Feng) Spirit Seal
 • KI-24 (Ling Xu) Spirit Ruins
 • KI-25 (Shen Cang) Spirit Storehouse
 • KI-26 (Yu Zhong) Lively Center
 • KI-27 (Shu Fu) Shu Mansion