Ren Mai (Conception Vessel)

Ren Mai (Conception Vessel)

 • REN-01 (Hui Yin) Meeting of Yin
  • Meeting Point of the Conception, Penetrating and Governing Vessels
  • Sun Si-miao Ghost Point
 • REN-02 (Qu Gu) Curved Bone
  • Meeting Point of the Conception Vessel with the Liver Channel
 • REN-03 (Zhong Ji) Central Pole
  • Meeting Point of the Conception Vessel with the Spleen, Liver, and Kidney Channels
  • Front Mu of the Bladder
 • REN-04 (Guan Yuan) Origin Pass
  • Meeting Point of the Conception Vessel with the Spleen, Liver, and Kidney Channels
  • Front Mu of the Small Intestine
 • REN-05 (Shi Men) Stone Gate
  • Front Mu of the San Jiao
 • REN-06 (Qi Hai) Sea of Qi
 • REN-07 (Yin Jiao) Yin Intersection
  • Meeting Point of the Conception and Penetrating Vessels and the Kidney Channel
 • REN-08 (Shen Que) Spirit Gate
 • REN-09 (Shui Fen) Water Divide
 • REN-10 (Xia Wan) Lower Venter
  • Meeting Point of the Conception Vessel with the Spleen Channel
 • REN-11 (Jian Li) Interior Strengthening
 • REN-12 (Zhong Wan) Central Venter
  • Hui-Meeting Point of the Fu, Meeting Point of the Conception Vessel with the Small Intestine, Sanjiao and Stomach Channels
  • Front Mu of the Stomach
 • REN-13 (Shang Wan) Upper Venter
  • Meeting Point of the Conception Vessel with the Stomach and Small Intestine Channels
 • REN-14 (Ju Que) Great Tower Gate
  • Front Mu of the Heart
 • REN-15 (Jiu Wei) Turtledove Tail
  • Luo (Connecting) Point
 • REN-16 (Zhong Ting) Center Palace
 • REN-17 (Shan Zhong) Chest Center
  • Hui-Meeting Point of the Qi, Point of the Sea of Qi, Meeting Point of the Conception Vessel with the Spleen, Kidney, Small Intestine and Sanjiao Channels
  • Front Mu of the Pericardium
 • REN-18 (Yu Tang) Jade Hall
 • REN-19 (Zi Gong) Purple Palace
 • REN-20 (Hua Gai) Florid Canopy
 • REN-21 (Xuan Ji) Jade Pivot
 • REN-22 (Tian Tu) Celestial Chimney
  • Meeting Point of the Conception and Yin Linking Vessels
  • Point of the Window of Heaven
 • REN-23 (Lian Quan) Ridge Spring
  • Meeting Point of the Conception and Yin Linking Vessels
 • REN-24 (Cheng Jiang) Sauce Recepticle, Container of Fluids
  • Meeting Point of the Conception Vessel with the Governing Vessel and the Large Intestine and Stomach Channels
  • Sun Si-miao Ghost Point

Live Search

Search results appear here.
Try searching for -03 OR KI-

General Acupuncture

Acupuncture Theory

Treatment Methods