Extended, Heavy, or Long Menses (Jing Qi Yun Chang)
HomeDiagnosis in Chinese Medicne › Extended, Heavy, or Long Menses (Jing Qi Yun Chang)

Get Involved! Support Sacred Lotus and Chinese Medicine

We need your help! Be a part of the community supporting Sacred Lotus and help keep
authentic, researched, and organized Chinese Medicine content available for free.

If you use or love this website,
please consider making a donation.

Your contributions help pay for hosting
and keep our TCM content free.

Get Involved »

Extended, Heavy, or Long Menses (Jing Qi Yun Chang)

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Jue Yuan Jian (Ren Shen, Huang Qi, Bai Zhu, Sheng Ma, Zhi Gan Cao) + E Jiao, Ai Ye, Hai Piao Xiao, Xian He Cao
 • Alternate/Patent: Gui Pi Wan

Modifications:

 • With heavy bleeding: + Xue Yu Tan, Pao Jiang Tan, Chi Shi Zhi

Acupuncture Points:

 • DU-20
 • REN-6
 • Titao
 • ST-36
 • BL-20
 • SP-6 Tonify, 8
 • KI-3
 • SP-1

Heat in the Blood - Yin Deficiency Heat type

Formulas and Herbs:

 • Liang Di Tang (Sheng Di, Di Gu Pi, Xuan Shen, Mai Men Dong, E Jiao, Bai Shao) + Er Zhi Wan (Nu Zhen Zi + Han Lian Cao)

Modifications:

 • To stop period quickly: Qian Cao, Yi Mu Cao, Hai Piao Xiao

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • SP-8,10
 • KI-3,6
 • With hot flashes: + HT-6, KI-7
 • WIth Dampness: + SP-9, ST-40

Heat in the Blood - Damp-Heat > Heat in Xue

Formulas and Herbs:

 • Si Miao San (Huang Bai, Cang Zhu, Niu Xi, Yi Yi Ren) + Di Yu, Qian Cao, Yi Mu Cao

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • SP-8,10
 • KI-3,6
 • With hot flashes: HT-6, KI-7
 • With Dampness: SP-9, ST-40

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (Shu Di, Bai Shao, Chaun Xiong, Tao Ren, Hong Hua)
 • Zhong Pu San (Zhong Lu Tan, Pu Huang Tan, Dang Gui, Bai Shao, Chuan Xiong, sheng Di, Mu Dan Pi, Qin Jiao, Ze Lan, Du Zhong)

Modifications:

 • With painful abdomen: + Shi Xiao San + Wu Ling Zhi

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • ST-29
 • Zigong
 • SP-6,10
SHARE