Chinese Herbs that Astringe, Stabilize, Bind
HomeChinese Herbs › Chinese Herbs that Astringe, Stabilize, Bind

Chinese Herbs that Astringe, Stabilize, Bind

There are 22 Herbs that Astringe, Stabilize, Bind (Category 26 of 22)

Bai Guo (Ginkgo Nut)
Ginkgo Nut
Chi Shi Zhi (Halloysite, Kaolin)
Halloysite, Kaolin
Chun Pi (Ailanthus Bark or Root Bark)
Ailanthus Bark or Root Bark
Fu Pen Zi (Chinese Rasberry)
Chinese Rasberry
Fu Xiao Mai (Wheat Grain (Not Yet Ripe))
Wheat Grain (Not Yet Ripe)
Hai Piao Xiao (Cuttlefish Bone, Cuttlebone)
Cuttlefish Bone, Cuttlebone
He Zi (Myrobalan Fruit)
Myrobalan Fruit
Jin Ying Zi (Cherokee Rosehip)
Cherokee Rosehip
Lian Zi (Lotus Seed)
Lotus Seed
Ma Huang Gen (Ephedra Root)
Ephedra Root
Qian Shi (Euryale Seeds)
Euryale Seeds
Rou Dou Kou (Nutmeg Seeds)
Nutmeg Seeds
Sang Piao Xiao (Mantis Egg Case)
Mantis Egg Case
Shan Zhu Yu (Asiatic Cornelian Cherry Fruit, Cornus)
Asiatic Cornelian Cherry Fruit, Cornus
Shi Liu Pi (Pomegranate Husk)
Pomegranate Husk
Wu Bei Zi (Gallnet of Chinese Sumac)
Gallnet of Chinese Sumac
Wu Mei (Mume Fruit)
Mume Fruit
Wu Wei Zi (Schisandra Fruit)
Schisandra Fruit
Ying Su Ke (Opium Poppy Husk)
Opium Poppy Husk
Yu Liang Shi (Limonite, Limonitum)
Limonite, Limonitum
Nuo Dao Gen Xu (Glutinous Rice Root)
Glutinous Rice Root
Lian Xu (Lotus Stamen)
Lotus Stamen
If you found this page interesting, please share it!