Excess Heat Excess Cold Pain Phlegm Stagnation Food Stagnation Qi and Blood Stagnation Dampness Qi Xu Blood Xu Yin Xu Yang Xu Excess Pathogens Masses Zheng Qi Xu Other
Surging/Hong                            
Forceful/Shi                           Excess Zheng Qi
Slippery/Hua                      
Long/Chang                          
Wiry/Xuan                     Liv/GB disorders
Rapid/Shu                            
Rapid irregular/Cu                   Atrial Fibrillation
Tight/Jin                        
Confined, Firm/Lao                       Hernia
Hidden/Fu                       Syncope, lack of circulation, coma
Moving, Throbbing/Dong                         Shock
Regular Intermittent/Dai                         Zang Fu Qi Xu, Wind, Fear
Hesitant, Choppy/Se                     Heart Palpitations, Consumption of Essence
Knotted/Jie                     Heart Palpitations
Short/Duan                          
Thready/Xi                        
Soft, Soggy/Ru                      
Minute, Indistinct/Wei                      
Scattered/San                           Yuan Qi Xu
Forceless/Xu                         Damage By Summerheat
Weak/Ruo                         Simultaneous Qi and Blood Xu
Hollow/Kou                         Great loss of Blood
Drumskin, Tympanic, Leathery/Ge                           Hemorrhage, Spermatorrhea, Abortion, Heavy Menstruation
Swift, Hurried/Ji                           Yuan Qi Xu, Excess Yang, Heart Palpitations
Large, Big/Da                          
Deep/Chen                           Interior Accumulations
Slow/Chi                          
Slowed Down/Huan                           Spleen, Stomach Xu
Floating/Fu                             External,Yin or Yang loosing root in lower body floating to top