Traditional Chinese Medicine - Sacred Lotus Arts Please Support
Chinese Medicine!
"Excess Pensiveness or Worry impacts the Spleen and knots the Qi"
Learn the Chinese Herbs!
Four Methods
Looking Listening Asking Palpation/Pulse
TCM Pulse/Tongue
Tongue Diagnosis Pulse Diagnosis 29 Pulse Images Pulse Indication Table
Treatment Methods
11 Tx Methods
TCM Patterns
8 Principles Qi, Blood, Body Fluids Zang Fu Patterns Six Stages Four Levels San Jiao
General TCM
General Symptoms Yin Yang Table
TCM Gynecology
Early Menses Late Menses Irregular Menses Heavy Menses Scanty Menses Extended Menses Bleeding Between Menses Amenorrhea Dysmenorrhea Flooding and Trickling Associated Symptoms
 

Spotting or Bleeding Between Menses

Kidney Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Liang Di Tang (Sheng Di, Di Gu Pi, Xuan Shen, Mai Men Dong, E Jiao, Bai Shao) Add Er Zhi Wan (Nu Zhen Zi Add Han Lian Cao) Add Tu Si Zi, Xu Duan

Acupuncture Points:

 • HT-6
 • KI-6
 • SP-1
 • Duan Hong
 • NO Moxa

Damp-Heat

Formulas and Herbs:

 • Qing Gan Zhi Ling Tang (Dang Gui, Bai Shao, Sheng Di, E Jiao, Huai Niu Xi, Huang Bai, Mu Dan Pi, Xiang Fu, Lu Dou and sometimes Fu Ling, Yi Yi Ren for dampness)
 • Liu Wei Di Huang Wan

Modifications:

 • With heavy bleeding: Subtract Niu Xi, Mu Dan Pi
 • With Spleen Qi Deficiency: Add Huo Po
 • With Spleen Qi Deficiency with a greasy coat: Add Cang Zhu

Acupuncture Points:

 • SP-9
 • LIV-5
 • SP-1,8
 • ST-36
 • REN-7,9
 • BL-22,32

Blood (Xue) Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Zhu Yu Zhi Xue Tang (Da Huang, Sheng Di, Dang Gui Wei, Chi Shao, Mu Dan Pi, Zhi Ke, Gui Ban, Tao Ren)

Modifications:

 • With period: Subtract Dang Gui Wei, Add Pu Huang, San Qi, Yi Mu Cao
 • With Liver Qi Stagnation: Add Chai Hu, Chuan Lian Zi
 • With Xue Heat: Add Huang Qin, Zhi Zi, Di Yu
 • With Cold Stagnation: Add Pao Jiang, Ai Ye
 • With Qi Deficiency: Add Huang Qi
 • With lower back soreness: Add Sang Ji Sheng, Xu Duan

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong
 • SP-6,8,10
 • LIV-3
 • P-6
 

/diagnosis/obgyn/gyn_spotting.cfm