Traditional Chinese Medicine - Sacred Lotus Arts Please Support
Chinese Medicine!
"Fright or Shock impacts the Kidneys and the Heart and scatters Qi"
Learn the Chinese Herbs!
Four Methods
Looking Listening Asking Palpation/Pulse
TCM Pulse/Tongue
Tongue Diagnosis Pulse Diagnosis 29 Pulse Images Pulse Indication Table
Treatment Methods
11 Tx Methods
TCM Patterns
8 Principles Qi, Blood, Body Fluids Zang Fu Patterns Six Stages Four Levels San Jiao
General TCM
General Symptoms Yin Yang Table
TCM Gynecology
Early Menses Late Menses Irregular Menses Heavy Menses Scanty Menses Extended Menses Bleeding Between Menses Amenorrhea Dysmenorrhea Flooding and Trickling Associated Symptoms
 

Irregular Menses - (sometime early, sometimes late)

Kidney Yang Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gu Ying Jian (Ren Shen, Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Yuan Zhi, Wu Wei Zi, Tu Si Zi, Zhi Gan Cao) Alternative/Patent: Jin Gui Shen Qi Wan

Acupuncture Points:

 • REN-4 Moxa
 • DU-4 Moxa
 • BL-23
 • ST-36
 • SP-6
 • KI-3

Kidney Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Liu Wei Di Huang Wan Alternate: Zuo Gui Wan (for more serious cases)

Acupuncture Points:

 • LU-7
 • KI-3,6,7,13
 • REN-4
 • SP-6
 • BL-23

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gi Pi Tang (Huang Qi, Bai Zhu, Fu Shen, Suan Zao Ren, Long Yan Rou, Mu xiang, Yuan Zhi, Dang Gui, Sheng Jiang, Da Zao, Gan Cao)

Modifications:

 • With low appetite, gas: Add Mai Ya, Sha Ren, Chen Pi
 • With heavy blood flow: Subtract Dang Gui, Sheng Jiang, Add Hai Piao Xiao, Xue Yu Tan
 • With loose stools: Subtract Dang Gui, Add Fu Ling, Che Qian Zi
 • With palpitations, insomnia: Add Shu Suan Zao Ren
 • With excess damp leukorrhea give: Shen Ling Bai Zhu San

Acupuncture Points:

 • BL-17,20
 • REN-6
 • ST-36
 • SP-6 Tonify
 • SP-10 Tonify

Liver Qi Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Xiao Yao San (Chai Hu, Bai Zhu, Fu Ling, Dang Gui, Bai Shao, Bo He, Gan Cao, Sheng Jiang)
 • With both Liver and Kidney deficiency: Ding Jing Tang (Chai Hu, Chao Jing Jie, Dang Gui, Bai Shao, Shan Yao, Fu Ling, Tu Si Zi, Shu Di)

Modifications:

 • With bitter taste in the mouth (heat): Add Mu Dan Pi, Zhi Zi
 • With pain: Add Xiang Fu, Yan Hu Suo
 • With clots: Add Ze Lan, Yi Mu Cao.
 • With Liver attack Spleen: Add Zhi Ke, Huo Po, Chen Pi
 • With Liver attack KI: Add Tu Si Zi, Xu Duan
 • With wind is uprising: Add Shi Jue Ming, Ju Hua

Acupuncture Points:

 • Use points indicated for the general pattern
 

/diagnosis/obgyn/gyn_irregular.cfm