Traditional Chinese Medicine - Sacred Lotus Arts Please Support
Chinese Medicine!
"The Kidneys dislike dryness"
Learn the Chinese Herbs!
Four Methods
Looking Listening Asking Palpation/Pulse
TCM Pulse/Tongue
Tongue Diagnosis Pulse Diagnosis 29 Pulse Images Pulse Indication Table
Treatment Methods
11 Tx Methods
TCM Patterns
8 Principles Qi, Blood, Body Fluids Zang Fu Patterns Six Stages Four Levels San Jiao
General TCM
General Symptoms Yin Yang Table
TCM Gynecology
Early Menses Late Menses Irregular Menses Heavy Menses Scanty Menses Extended Menses Bleeding Between Menses Amenorrhea Dysmenorrhea Flooding and Trickling Associated Symptoms
 

Heavy Menses - Menorrhagia

Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • An Chong Tang (Bai Zhu, Huang Qi, Sheng Long Gu, Sheng Mu Li, Bai shao, Hai Piao Xiao, Qian Cao Gen, Xu Duan)

Modifications:

 • With clots and cramping: Add Ze Lan, San Qi, Yi Mu Cao
 • With dizziness, palpitations: Add Shu Di, He Shou Wu, Wu Wei Zi

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • ST-36
 • SP-8
 • KI-3
 • Titao

Heat in the Blood - Xue Re

Formulas and Herbs:

 • Bao Yin Jian (Sheng Di, Shu Di, Huang Qin, Huang Bai, Bai Shao, Shan Yao, Xu Duan, Gan Cao) Add Di Yu, Qian Cao Gen, Huai Hua Mi

Modifications:

 • With very thick blood with bad smell: Add Hong Teng, Yin Hua Teng, Bai Jiang Cao
 • With thirst: Add Xuan Shen, Mai Men Dong, Tian Hua Fen

Acupuncture Points:

 • BL-17
 • REN-3,6
 • SP-6 (Even method),10 (Sedate)
 • KI-6
 • HT-6

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (Shu Di, Bai Shao, Chaun Xiong, Tao Ren, Hong Hua) Add San Qi, Yi Mu Cao, Qian Cao. Or Shi Xiao San (Pu Huang, Wu Ling Zhi)

Modifications:

 • With abdominal pain: Add Yan Hu Suo, Xiang Fu
 • With Blood Stagnation > heat: Add Huang Qin/Bai, Mai Men Dong

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • SP-6,8,10
 • KI-3

Deficiency Cold - Deficiency Han

Formulas and Herbs:

 • Wen Jing Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Ren Shen, Bai Shao, Rou Gui, E Zhu, Mu Dan Pi, Niu Xi, Gan Cao) Add Wu Zhu Yu, Gui Zhi, E Jiao, Ban Xia, Mai Men Dong

Modifications:

 • With more Kidney Yang Deficiency: Add Fu Zi, Ai Ye

Acupuncture Points:

 • REN-3,4,8 (ginger, moxa)
 • SP-1,2
 • ST-36
 • Duan Hong
 

/diagnosis/obgyn/gyn_heavy.cfm