Traditional Chinese Medicine - Sacred Lotus Arts Please Support
Chinese Medicine!
"The Spleen is the residence of thought"
Learn the Chinese Herbs!
Four Methods
Looking Listening Asking Palpation/Pulse
TCM Pulse/Tongue
Tongue Diagnosis Pulse Diagnosis 29 Pulse Images Pulse Indication Table
Treatment Methods
11 Tx Methods
TCM Patterns
8 Principles Qi, Blood, Body Fluids Zang Fu Patterns Six Stages Four Levels San Jiao
General TCM
General Symptoms Yin Yang Table
TCM Gynecology
Early Menses Late Menses Irregular Menses Heavy Menses Scanty Menses Extended Menses Bleeding Between Menses Amenorrhea Dysmenorrhea Flooding and Trickling Associated Symptoms
 

Extended, Heavy, or Long Menses - (Jing Qi Yun Chang)

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Jue Yuan Jian (Ren Shen, Huang Qi, Bai Zhu, Sheng Ma, Zhi Gan Cao) Add E Jiao, Ai Ye, Hai Piao Xiao, Xian He Cao
 • Alternate/Patent: Gui Pi Wan

Modifications:

 • With heavy bleeding: Add Xue Yu Tan, Pao Jiang Tan, Chi Shi Zhi

Acupuncture Points:

 • DU-20
 • REN-6
 • Titao
 • ST-36
 • BL-20
 • SP-6 Tonify, 8
 • KI-3
 • SP-1

Heat in the Blood - Yin Deficiency Heat type

Formulas and Herbs:

 • Liang Di Tang (Sheng Di, Di Gu Pi, Xuan Shen, Mai Men Dong, E Jiao, Bai Shao) Add Er Zhi Wan (Nu Zhen Zi Add Han Lian Cao)

Modifications:

 • To stop period quickly: Qian Cao, Yi Mu Cao, Hai Piao Xiao

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • SP-8,10
 • KI-3,6
 • With hot flashes: Add HT-6, KI-7
 • WIth Dampness: Add SP-9, ST-40

Heat in the Blood - Damp-Heat > Heat in Xue

Formulas and Herbs:

 • Si Miao San (Huang Bai, Cang Zhu, Niu Xi, Yi Yi Ren) Add Di Yu, Qian Cao, Yi Mu Cao

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • SP-8,10
 • KI-3,6
 • With hot flashes: HT-6, KI-7
 • With Dampness: SP-9, ST-40

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (Shu Di, Bai Shao, Chaun Xiong, Tao Ren, Hong Hua)
 • Zhong Pu San (Zhong Lu Tan, Pu Huang Tan, Dang Gui, Bai Shao, Chuan Xiong, sheng Di, Mu Dan Pi, Qin Jiao, Ze Lan, Du Zhong)

Modifications:

 • With painful abdomen: Add Shi Xiao San Add Wu Ling Zhi

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • ST-29
 • Zigong
 • SP-6,10
 

/diagnosis/obgyn/gyn_extended.cfm