Traditional Chinese Medicine - Sacred Lotus Arts Please Support
Chinese Medicine!
"The nose is the passageway for respiration"
Learn the Chinese Herbs!
Four Methods
Looking Listening Asking Palpation/Pulse
TCM Pulse/Tongue
Tongue Diagnosis Pulse Diagnosis 29 Pulse Images Pulse Indication Table
Treatment Methods
11 Tx Methods
TCM Patterns
8 Principles Qi, Blood, Body Fluids Zang Fu Patterns Six Stages Four Levels San Jiao
General TCM
General Symptoms Yin Yang Table
TCM Gynecology
Early Menses Late Menses Irregular Menses Heavy Menses Scanty Menses Extended Menses Bleeding Between Menses Amenorrhea Dysmenorrhea Flooding and Trickling Associated Symptoms
 

Early or Frequent Menses - Epimenorrhea (Yue Jing Xian Ji)

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Bu Zhong Yi Qi Tang (Ren Shen, Huang Qi, Gan Cao, Dang Gui, Chen Pi, Sheng Ma, Chai Hu, Bai Zhu)
 • Alternate: Gui Pi Tang (Ren Shen, Huang Qi, Bai Zhu, Zhi Gan Cao, Dang Gui, Suan Zao Ren, Long Yan Rou, Fu Ling (Shen), Yuan Zhi, Mu Xiang, Sheng Jiang, Da Zao)

Modifications:

 • With short cycle/heavy bleeding: Subtract Dang Gui Add Hai Piao Xiao, Ai Ye, E Jiao
 • With Loose Stools: Add Shan Yao, Sha Ren, Yi Yi Ren with clots:Add Yi Mu Cao
 • With palpitations and insomnia: Gui Pi Tang
 • With Liver Qi Stagnation: Add Chai Hu, Zhi Zi

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • KI-3
 • SP-6 Tonify
 • SI-8
 • BL-20
 • ST-36

Kidney Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gui Shen Wan (Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Fu Ling, Dang Gui, Gou Qi Zi, Du Zhong, Tu Si Zi)

Modifications:

 • With bleeding too watery: Add Lu Jiao Jiao
 • With heavy bleeding: Add Xu Duan, Bu Gu Zhi
 • With frequent urination: Subtract Fu Ling

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • KI-2,3
 • SP-6 Tonify
 • ST-36
 • BL-23,20
 • DU-3, DU-4 Moxa

Heat in the Blood: Liver Qi Stagnation > Heat (True Heat)

Formulas and Herbs:

 • Dan Zhi Xiao Yao San
 • Plum Flower Patent: Jia Wei Xiao Yao Wan (Xiao Yao San Add Mu Dan Pi Add Zhi Zi)

Modifications:

 • With excessive Heat: Subtract Pao Jiang
 • With difficult period with clots: Add Ze Lan, Dan Shen, Yi Mu Cao
 • With breast tenderness: Add Gua Lou, Wang Bu Liu Xing

Acupuncture Points:

 • LIV-2,3

Heat in the Blood: Yang Kan > Heat > Blood (True Heat)

Formulas and Herbs:

 • Qing Jian San (Mu Da Pi, Di Gu Pi, Bai Shao, Shu Di, Qing Hao, Fu Ling, Huang Bai)

Modifications:

 • With heavy bleeding: Subtract Fu Ling Add Huai Hua Mi, Di Yu
 • If period comes early with clots and cramping: Add Pu Huang, San Qi
 • With yellow urine or with heat in the urine: Add Mu Tong, Huang Lian

Acupuncture Points:

 • SP-5 Sedate

Heat in the Blood: Yin Deficiency > False Heat

Formulas and Herbs:

 • Liang Di Tang (Sheng Di, Di Gu Pi, Xuan Shen, Mai Men Dong, E Jiao, Bai Shao)

Modifications:

 • With Yin Deficiency Yang Kan: Add Xia Ku Cao, Bai Ji Li, Gou Teng, Long Gu, Gui Ban
 • With heavy period: Add Er Zhi Wan (Nu Zhen Zi, Han Lian Cao)
 • With constipation: Add Zhi Mu
 • To nourish blood: Add Shan Yao, Gou Qi Zi, He Shou Wu

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • KI-2,10
 • Zigong
 • UB Channel Points

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (change Bai Shao to Chi Shao)

Modifications:

 • With abdominal pain: Add Xiang Fu

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • SP-6,10
 • Zigong
 

/diagnosis/obgyn/gyn_early.cfm