Traditional Chinese Medicine - Sacred Lotus Arts Please Support
Chinese Medicine!
"The Heart rules the Blood"
Learn the Chinese Herbs!
Four Methods
Looking Listening Asking Palpation/Pulse
TCM Pulse/Tongue
Tongue Diagnosis Pulse Diagnosis 29 Pulse Images Pulse Indication Table
Treatment Methods
11 Tx Methods
TCM Patterns
8 Principles Qi, Blood, Body Fluids Zang Fu Patterns Six Stages Four Levels San Jiao
General TCM
General Symptoms Yin Yang Table
TCM Gynecology
Early Menses Late Menses Irregular Menses Heavy Menses Scanty Menses Extended Menses Bleeding Between Menses Amenorrhea Dysmenorrhea Flooding and Trickling Associated Symptoms
 

Painful Menses - Dysmenorrhea (Tong Jing)

Qi and Blood Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Ge Xia Zhu Yu Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Chi Shao, Tao Ren, Hong Hua, Zhi Ke, Yan Hu Suo, Wu Ling Zhi, Mu Dan Pi, Wu Yao, Xiang Fu, Gan Cao)

  Cramping-time Modifications:

 • With cold: Add Xiao Hui Xiang, Pao Jiang, Rou Gui, Wu Yao, Wu Zhu Yu
 • With Qi Stagnation: Add Xiang Fu, Chuan Lian Zi, Yan Hu Suo, Jiang Huang, Mu Xiang, Zhi Ke, Bing Lang
 • With Blood Stagnation: Add Chuan Xiong, Ru Xiang, Mo Yao, Xue Jie, San Qi, Yan Hu Suo, Pu Huang, Tao Ren, Wu Ling Zhi
 • With Heat: Add Chi Shao, Mu Dan Pi, Chuan Lian Zi

Modifications:

 • With bitter taste, yellow coat, long period and bleeding is thick and dark: Add Zhi Zi, Xia Ku Cao, Yi Mu Cao
 • If patient feels vulva/rectum prolapse: Add Chai Hu, Chuan Lian Zi,
 • With Liver attack Spleen chest tight, low appetite: Add Chao Bai Zhu, Fu Ling, Chen Pi

Acupuncture Points:

 • LI-4
 • LIV-3
 • REN-3
 • Zigong
 • SP-6,8,10

Cold Congestion: Yang Deficiency Internal Cold

Formulas and Herbs:

 • Wen Jing Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Ren Shen, Bai Shao, Rou Gui, E Zhu, Mu Dan Pi, Niu Xi, Gan Cao) Add Fu Zi, Ai Ye, Xiao Hui Xiang

Modifications:

 • With very pale, cold hand and feet: Subtract Mai Men Dong, E Jiao

Acupuncture Points:

 • REN-3,4 Moxa
 • ST-36
 • KI-3
 • SP-6
 • DU-3,4
 • Baliao Moxa

Cold Congestion: Cold-Damp Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Shao Fu Zhu Yu Tang (Xiao Hui Xiang, Gan Jiang, Yan Hu Suo, Mo Yao, Dang Gui, Chuan Xiong, Rou Gui, Chi Shao, Pu Huang, Wu Ling Zhi) Add Cang Zhu, Fu Ling

Modifications:

 • With painful, cold sweat (almost collapse): Add Fu Zi

Acupuncture Points:

 • REN-3
 • ST-28 Moxa
 • SP-8
 • ST-29
 • With abdominal pain: Add DU-4 Moxa, BL-23, 42

Damp-Heat

Formulas and Herbs:

 • Qing Re Tiao Xue Tang (Mu Dan Pi, Huang Lian) Add Tao Hong Si Wu Tang (change to Sheng Di Huang) Add E Zhu, Xiang Fu, Yan Hu Suo

Modifications:

 • Sometimes: Hong Teng, Bai Qian Cao, Yi Yi Ren to clear heat (antibiotic) and drain damp

Acupuncture Points:

 • REN-4
 • LIV-3
 • LI-11
 • LIV-2,5
 • SP-6
 • KI-2

Qi and Blood Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Sheng Yu Tang (Ren Shen, Huang Qi, Dang Gui, Shu Di, Chuan Xiong)

Modifications:

 • With poor digestion, loose stools, Stomach heaviness: Subtract Shu Di, Add Bai Shao, Yan Hu Suo, Xiang Fu
 • With Blood Deficiency with Liver Qi Stagnation, period cramping, emotions, chest/breast tenderness: Add Chai Hu, Bai Shao, Chuan Lian Zi, Xiao Hui Xiang, Wu Yao
 • With severe Deficiency, including anemia, palpitations, dizziness, insomnia: Add Ji Xue Teng, Da Zao, Suan Zao Ren
 • With low back sore, weak knees: Add Sang Ji Sheng, Xu Duan, Tu Si Zi

Acupuncture Points:

 • ST-36
 • SP-6
 • KI-3
 • GB-39
 • BL-13,15,17,18,20,23
 • DU-4

Liver and Kidney Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Tiao Gan Tang (Dang Gui, Bai Shao, Shan Zhu Yu, Ba Ji Tian, E Jiao, Du Zhong, Shan Yao, Gan Cao)

Acupuncture Points:

 • REN-3,4,6
 • LIV-8
 • KI-3,10
 • ST-36
 

/diagnosis/obgyn/gyn_dys.cfm