Traditional Chinese Medicine - Sacred Lotus Arts Please Support
Chinese Medicine!
"Blood is a denser form of Qi"
Learn the Chinese Herbs!
Four Methods
Looking Listening Asking Palpation/Pulse
TCM Pulse/Tongue
Tongue Diagnosis Pulse Diagnosis 29 Pulse Images Pulse Indication Table
Treatment Methods
11 Tx Methods
TCM Patterns
8 Principles Qi, Blood, Body Fluids Zang Fu Patterns Six Stages Four Levels San Jiao
General TCM
General Symptoms Yin Yang Table
TCM Gynecology
Early Menses Late Menses Irregular Menses Heavy Menses Scanty Menses Extended Menses Bleeding Between Menses Amenorrhea Dysmenorrhea Flooding and Trickling Associated Symptoms
 

Associated Symptoms of Menstruation

Headaches Associated With Menstruation Time

Blood (Xue) Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Ba Zhen Tang Add Gou Qi Zi, He Shou Wu

Acupuncture Points:

 • DU-3,4,14,16,20
 • GB-20
 • ST-36
 • SP-6
 • BL-15,20
 • With palpitations: Add HT-7, P-6, 5
 • With low appetite: Add REN-11,12; BL-57
 • With very weak and pale patient: Add ST-36 and DU-4 Moxa

Liver Fire Uprising

Formulas and Herbs:

 • Qi Ju Di Huang Tang (change Shu Di to Sheng Di) Add Long Dan Cao, Ling Yang Jiao, Gou Teng, Xia Ku Cao, Bai Ji Li

Modifications:

 • With severe, Stroke: Add Shi Jue Ming
 • With Yin Deficiency, Yang Kan: Add Nu Zhen Zi, Han Lian Cao

Acupuncture Points:

 • GB-20,43,8
 • LIV-3
 • LI-4
 • SP-6
 • KI-3
 • With bitter taste and chest pain: Add GB-34
 • With insomnia: Add P-6

Blood Stagnation - Xue Yu

Formulas and Herbs:

 • Tong Qiao Huo Xue Tang (Chi Shao, Chuan Xiong, Tao Ren, Hong Hua, She Xiang, Sheng Jiang, Da Zao, can substitute Gui Zhi for She Xiang, also can add the green parts of green onions.

Modifications:

 • If Qi and Blood Deficiency leads to can't move the Blood: Add Dan Shen
 • With frontal HA: Add Bai Zhi, Ge Gen
 • With occipital HA: BL-9, 10
 • With vertex HA: Add Sishencong, Wu Zhu Yu, Chuan Xiong
 • With back/occipital HA: Add Gao Ben, Qiang Huo

Acupuncture Points:

 • Head Ahshi
 • ST-8
 • BL-17
 • GB-20
 • LI-4
 • SP-6,10
 • With eyes pain: Add BL-2
 • With migraine headache: Add Taiyang toward GB-8

Damp-Phlegm Blockage - Tan Shi

Formulas and Herbs:

 • Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (Ban Xia, Tian Ma, Bai Zhu, Ju Hong, Fu Ling, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao) Add Man Jing Zi, Shi Chang Pu, Dan Shen

Modifications:

 • With Tan > Heat, bitter taste, vertigo: use Wen Dan Tang Add Huang Lian
 • With phlegm stag > insomnia: Add Huang Lian (to either formula)

Acupuncture Points:

 • GB-20,26,27,28
 • ST-40

Fever Associated With Menstruation Time

Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Liang Di Tang (Sheng Di, Di Gu Pi, Xuan Shen, Mai Men Dong, E Jiao, Bai Shao)

Modifications:

 • With severe hot flashes: Add Yin Chai Hu, Bai Wei

Acupuncture Points:

 • HT-6 Tonify
 • KI-6 Sedate
 • SP-6

Qi and Blood Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Bu Zhong Yi Qi Tang (Ren Shen, Huang Qi, Gan Cao, Dang Gui, Chen Pi, Sheng Ma, Chai Hu, Bai Zhu) Add Shu Di, Gou Qi Zi

Modifications:

 • With lot of bleeding: decrease dosage of Dang Gui and Dang Shen

Acupuncture Points:

 • DU-20
 • REN-6
 • HT-7
 • ST-36 Tonify
 • BL-18,20

Heat in the Blood - Xue Re

Formulas and Herbs:

 • Qing Jing Tang/San (Mu Dan Pi, Di Gu Pi, Bai Shao, Shu Di Huang, Qing Hao, Fu Ling, Huang Bai)

Modifications:

 • With too much heat: Add Yi Mu Cao

Acupuncture Points:

 • Ear: Apex
 • LI-11
 • ST-36
 • SP-8,10
 • KI-6
 • LI-4 (Only for extreme heat, otherwise it is too strong)

Blood Stagnation > Heat

Formulas and Herbs:

 • Xue Fu Zhu Yu Tang (Dang Gui, Sheng Di, Tao Ren, Hong Hua, Chi Shao, Chai Hu, Jie Geng, Chuan Xiong, Niu Xi)

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong
 • SP-8,10
 • ST-36
 • KI-6

Liver Qi Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Xiao Yao San (Chai Hu, Bai Zhu, Fu Ling, Dang Gui, Bai Shao, Bo He, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao) Add Mu Dan Pi, Xia Ku Cao

Modifications:

 • With Liver Qi Stagnation > Heat (bitter taste, dry mouth): Add Zhi Zi

Acupuncture Points:

 • P-6
 • LI-11
 • GB-34
 • SP-10
 • LIV-3

Mouth Sores Associated With Menstruation Time

Stomach Fire

Formulas and Herbs:

 • Liang Ge San (Da Huang, Mang Xiao, Zhi Zi, Bo He, Huang Qin, Lian Qiao, Dan Zhu Ye, Gan Cao)

Modifications:

 • The root of this problem is deficiency although it often appears as excess. Yin Deficiency Fire Uprising is often combined with Stomach Fire
 • Alt. Fx: Jia Wei Yu Nu Jian (Shi Gao, Shu Di, Mai Men Dong, Zhi Mu, Niu Xi) and Moxa KI-1 (leads internal heat downward)

Acupuncture Points:

 • P-6
 • SP-4
 • ST-36,44

HT Fire Uprising

Formulas and Herbs:

 • Dao Chi San Add Huang Lian

Acupuncture Points:

 • P-7
 • HT-7
 • ST-36
 • KI-3,6

Yin Deficiency Fire Uprising

Formulas and Herbs:

 • Zhi Bai Di Huang Wan (Shu Di, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Ze Xie, Mu Dan Pi, Fu Ling, Zhi Mu, Huang Bai)

Modifications:

 • If before period time: Sheng Di-3, Mo Tong-3, Mo Yao-3, Da Huang-0.5, Huang Qin-3, Zhi Zi-3, Gan Cao-1.5

Acupuncture Points:

 • HT-6
 • KI-3,6,7
 • ST-3,4,44 Even method

Vomiting Associated With Menstruation Time

Spleen/Stomach Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Li Zhong Wan

Acupuncture Points:

 • Use points indicated for the general pattern

Liver Attack Spleen

Formulas and Herbs:

 • Zuo Jin Wan (Huang Lian, Wu Zhu Yu)
 • Si Qi Tang

Modifications:

 • With bitter taste in the mouth (heat): Add Mu Dan Pi, Zhi Zi

Acupuncture Points:

 • Use points indicated for the general pattern

Phlegm Blockage - Tan Yin

Formulas and Herbs:

 • Er Chen Tang (Ban Xia, Chen Pi or Ju Hong, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang) Add Bai Zhu, Sha Ren

Modifications:

 • With Stomach heat: Er Chen Tang Add Zhu Ru, Huang Qin
 • With cold: Add Pao Jiang, Ding Xiang

Acupuncture Points:

 • With Liver attack Spleen: Add LIV-3, Ear: Stomach, Diaphragm, Sympathetic
 • With dampness: Add ST-40, BL-17, 18, 20

Diarrhea Associated With Menstruation Time

Spleen Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Shen Ling Bai Zhu San (Dang Shen, Fu Ling, Bai Zhu, Bai Bian Dou, Shan Yao, Lian Zi, Yi Yi Ren, Jie Geng, Sha Ren, Gan Cao)

Modifications:

 • With abdominal pain, very loose stools, cold hads and feet: use Li Zhong Wan (Ren Shen, Bai Zhu, Gan Jiang, Zhi Gan Cao) Add Wu Zhu Yu
 • With Liver attack Spleen (after eating diarrhea, cramping better with defacation: use Tong Xie Yao Feng (Bai Shao 3, Bai Zhu 3, Che

Acupuncture Points:

 • BL-20
 • ST-25,36
 • SP-7 Tonify
 • REN-12

Kidney Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Jie Gu Tang (Ren Shen, Bai Zhu, Yi Yi Ren, Ba Ji Tian) Add Si Shen Wan (Bu Gu Zhi, Wu Zhu Yu, Rou Dou Kou, Wu Wei Zi) Add Sheng Jiang, Da Zao

Acupuncture Points:

 • BL-20
 • ST-25,36
 • SP-7 Tonify
 • REN-12
 • REN-4 moxa
 • DU-4 moxa
 • Ear: KI, SP, LI, SJ

Nosebleeding Associated With Menstruation Time

Liver Fire

Formulas and Herbs:

 • Qing Gan Ying Jing Tang (Dang Gui, Bai Shao, Sheng Di, Mu Dan Pi, Huang Qin, Zhi Zi, Chuan Lian Zi, Niu Xi, Qian Cao, Bai Mao Gen, Gan Cao)

Modifications:

 • With heavy bleeding: Add Han Lian Cao, Ou Jie Tan
 • With low abdomen pain, period not heavy: Add Tao Ren, Hong Hua
 • With Liver Fire Uprising vertigo: Add Shi Jue Ming, Gou Teng, Ju Hua
 • With breast tenderness: Add Yu Jin, Mai Ya
 • With constipation, yellow coat: Add Da Huan

Acupuncture Points:

 • DU-23,24
 • Yintang
 • ST-3
 • LI-4,20
 • LU-5
 • LIV-3

Stomach Fire Uprising

Formulas and Herbs:

 • Yu Nu Jian (Shu Di, Shi Gao, Zhi Mu, Niu Xi, Mai Men Dong) Add Mu Dan Pi, Bai Mao Gen, Lu Gen (fresh is best)

Acupuncture Points:

 • DU-23,24
 • Yintang
 • ST-3,44
 • LI-4,11,20
 • LU-5
 • LIV-3
 • SP-4
 • REN-12,13 Sedate

Lung and Kidney Yin Deficiency

Formulas and Herbs:

Shun Jing Tang (Dang Gui, Shu Di, Bai Shao, Mu Dan Pi, Fu Ling, Sha Shen, Jing Jie Tan) Add Niu Xi

Modifications:

 • With lots of bleeding: Add Chuan Bei Mu, Bai Mao Gen
 • With Kidney Deficiency is severe: Add Qing Hao, Bie Jia, Di Gu Pi
 • If can't take tea: Zhi Bai Di Huang Wan

Acupuncture Points:

 • DU-23,24
 • Yintang
 • ST-3,44
 • LI-4,11,20
 • LU-5
 • LIV-3
 • SP-4
 • REN-12,13 Sedate
 • LU-6,9
 • KI-6,8

Hives Associated With Menstruation Time

Blood (Xue) Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Dang Gui Yin Zi (Dang Gui, Chuan Xiong, Bai Shao, Shu Di, Fang Feng, Bai Ji Li, Jing Jie, He Shou Wu, Huang Qi, Gan Cao)

Acupuncture Points:

 • LI-11
 • GB-20,31
 • ST-33,36
 • SP-6

Internal Wind-Heat

Formulas and Herbs:

 • Xiao Feng San (Jing Jie, Fang Feng, Dang Gui, Sheng Di, Ku Shen, Cang Zhu, Chan Tui, Mu Tong, Hu Ma Ren, Zhi Mu, Shi Gao, Niu Bang Zi, Gan Cao)

Modifications:

 • If patient is a vegetarian: warn about Chan Tui and try to use (it's effective!)

Acupuncture Points:

 • SP-10
 • SJ-5
 • LI-4,11
 • LU-5, 7
 • DU-14
 • BL-11,13

Liver Qi Stagnation

Formulas and Herbs:

 • Xiao Yao San (Chai Hu, Bai Zhu, Fu Ling, Dang Gui, Bai Shao, Bo He, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao) Add Mu Dan Pi, Xia Ku Cao

Modifications:

 • With Liver Qi Stagnation > Heat (bitter taste, dry mouth): Add Zhi Zi

Acupuncture Points:

 • P-6
 • LI-11
 • GB-34
 • SP-10
 • LIV-3
 

/diagnosis/obgyn/gyn_assoc.cfm