Traditional Chinese Medicine - Sacred Lotus Arts Please Support
Chinese Medicine!
"Joy is associated with the Heart"
Learn the Chinese Herbs!
Four Methods
Looking Listening Asking Palpation/Pulse
TCM Pulse/Tongue
Tongue Diagnosis Pulse Diagnosis 29 Pulse Images Pulse Indication Table
Treatment Methods
11 Tx Methods
TCM Patterns
8 Principles Qi, Blood, Body Fluids Zang Fu Patterns Six Stages Four Levels San Jiao
General TCM
General Symptoms Yin Yang Table
TCM Gynecology
Early Menses Late Menses Irregular Menses Heavy Menses Scanty Menses Extended Menses Bleeding Between Menses Amenorrhea Dysmenorrhea Flooding and Trickling Associated Symptoms
 

Absence of Menses - Amenorrhea (Bi Jing)

Kidney Qi Deficiency

Formulas and Herbs:

 • Gui Shen Wan (Shu Di, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Fu Ling, Dang Gui, Gou Qi Zi, Du Zhong, Tu Si Zi) Add Ji Xue Teng, He Shou Wu

Modifications:

 • With more Kidney Yang Deficiency: Add Ba Ji Tian, Zhe He Ce, Lu Jiao Shuang
 • With more Kidney Yin Deficiency: Add E Jiao, Gui Ban, Sheng Di, Mai Men Dong
 • With low back sore, abdominal heaviness: give Tao Hong Si Wu Tang Add Niu Xi, Ji Xue Teng

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • ST-36
 • SP-6
 • KI-3
 • Zigong
 • BL-17,18,20,23
 • With hot flashes: Add BL-43

Qi and Blood Deficien

Formulas and Herbs:

 • Ren Shen Yang Ying Tang a.k.a. Ren Shen Yang Rong Tang (Ren Shen, Huang Qi, Bai Zhu, Fu Ling Yuan Zhi, Chen Pi, Wu Wei Zi, Dang Gui, Bai Shao, Shu Di, Rou Gui, Zhi Gan Cao)
 • Simple: Ba Zhen Tang, modify accordingly

Modifications:

 • After a few weeks: Add Ze Lan, Cong Wei Zi, Ji Xue Teng, Shan Zha, Dan Shen, Niu Xi
 • With Kidney Yang Deficiency Add Qi and Blood Deficiency: Add Xian Mao, Lu Jiao Shuang, Zhe He Ce
 • With insomnia: Add Bai Zi Ren Wan. Remember to tonify Kidney Jing when tonifying Qi and Blood: Add Yin Yang Huo, Ba Ji Tian, Gou Qi Zi

Acupuncture Points:

 • REN-4,6
 • SP-6
 • ST-36
 • KI-3
 • BL-13,15,17,18,20,23
 • P-6
 • HT-7
 • Ear Points: Ovary, Kidney, Zigong

Yin Deficiency leading to Dry Bloo

Formulas and Herbs:

 • Yi Yin Jian (Sheng Di, Bai Shao, Mai Men Dong, Shu Di, Zhi Mu, Di Gu Pi, Zhi Gan Cao) Add Huang Jing, Dan Shen, Zhi Ke
 • Gua Shi Tang (Gua Lou, Shi Hu, Xuan Shen, Mai Men Dong, Sheng Di, Qu Mai, Che Qian Zi, Yi Mu Cao, Ma Wei Lian, Niu Xi)

Modifications:

All modifications are for Yi Yin Tang...

 • With serious hot flashes, night sweats: Add Qing Hao, Bie Jia
 • With coughing: Add Chuan Bei Mu, Bai He, Wu Wei Zi
 • With cough with blood: Add E Jiao, Bai Ji
 • With chronic sickness: give Gui Ban Jiao Sang Shen Zi
 • With abdominal pain: Add Mu Dan

Acupuncture Points:

 • HT-6,7
 • KI-3,6,7
 • LU-7,9
 • REN-3,4,6
 • SP-6
 • BL-13,15,17,18,20,23,32

Qi and Blood Stagnation - Liver Qi Stagnation > Blood

Formulas and Herbs:

 • Dan Zhi Xiao Yao San
 • Plum Flower Patent Medicine: Jia Wei Xiao Yao Wan (Xiao Yao San Add Mu Dan Pi Add Zhi Zi)

Modifications:

 • With lots of Qi Stagnation, breast tenderness: Add Qing Pi, Mu Xiang, Xiang Fu
 • During period breast nodules: Add Chuan Lian Zi
 • With more Blood Stagnation: use Xue Fu Zhu Yu Tang (Chi Shao instead of Bai Shao, Sheng Di instead of Shu Di) Add Niu Xi, Jie Geng, Chai Hu,

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong

Qi and Blood Stagnation - Cold Stagnation > Blood Stagnati

Formulas and Herbs:

 • Wen Jing Tang (Dang Gui, Chuan Xiong, Ren Shen, Bai Shao, Rou Gui, E Zhu, Mu Dan Pi, Niu Xi, Gan Cao)

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong

Qi and Blood Stagnation - Heat Congestion > Blood Stagnati

Formulas and Herbs:

 • Tao Hong Si Wu Tang (Shu Di, Bai Shao, Chaun Xiong, Tao Ren, Hong Hua) Add Huang Bai, Bai Jiang Cao, Mu Dan Pi, Bai Mao Gen, Hong Teng, Che Qian Zi

Acupuncture Points:

 • REN-3,4
 • Zigong
 • SP-6,10
 • GB-34
 • LIV-5,3

Damp-Phlegm Blockage - Tan S

Formulas and Herbs:

 • Cang Fu Tao Tan Wan (Er Chen Tang Add Cang Zhu, Xiang Fu, Dan Nan Xing, Zhi Ke, Sheng Jiang) Add Shen Qu, Dang Gui, Chuan Xiong

Modifications:

 • With Spleen Qi Deficiency: give Liu Jun Zi Tang Add Mu Xiang, Sha Ren
 • With dampness leading to heat, vaginal discharge, yellow tongue: Add Huang Qin, Huang Lian
 • With heavy gas, nausea: Add Huo Po, Zhu Ru
 • With Damp-Heat congested heavy discharge, abdominal pain: Si Miao San (Niu Xi, Yi Yi Ren)

Acupuncture Points:

 • Use points indicated for the general pattern
 

/diagnosis/obgyn/gyn_amen.cfm